Sitemap    Baidunews
分类:组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
您现在的位置:首页 >> 唐代

《 侍中晋公欲到东洛先蒙书问期宿龙门思往感今辄献长句 》


白居易的古诗:《侍中晋公欲到东洛先蒙书问期宿龙门思往感今辄献长句》原文


唐代     白居易

昔蒙兴化池头送,今许龙门潭上期。
聚散但惭长见念,荣枯安敢道相思
功成名遂来虽久,云卧山游去未迟。
闻说风情筋力在,只如初破蔡州时。
白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨
从前蒙兴化池头送,现在允许龙门潭上一。
聚散只是很长见念,
荣枯怎么敢道相思
功成名就来虽然很久,云在山游离不慢。
一听风情体力在,例如刚刚攻破蔡州时。
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考
xī méng xīng huà chí tóu sòng, jīn xǔ lóng mén tán shàng qī.
昔蒙兴化池头送,今许龙门潭上期。
jù sàn dàn cán zhǎng jiàn niàn,
聚散但惭长见念,
róng kū ān gǎn dào xiāng sī.
荣枯安敢道相思
gōng chéng míng suì lái suī jiǔ, yún wò shān yóu qù wèi chí.
功成名遂来虽久,云卧山游去未迟。
wén shuō fēng qíng jīn lì zài, zhī rú chū pò cài zhōu shí.
闻说风情筋力在,只如初破蔡州时。

上一个词语:三月晦日晚闻鸟声
下一个词语:菩提寺上方晚眺


温馨提示:


本文收集了侍中晋公欲到东洛先蒙书问期宿龙门思往感今辄献长句的唐代,您还可以浏览 组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /

热点推荐

组词网     蜀ICP备2022026051号-3    www.yxjyjt.com.cn      Sitemap    Baidunews
组词网 Copyright 版权所有:宜宾市翠屏区艺文互联网信息服务中心