Sitemap    Baidunews
分类:组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
您现在的位置:首页 >> 唐代

《 三年冬随事铺设小堂寝处稍似稳暖因念衰病偶吟所怀 》


白居易的古诗:《三年冬随事铺设小堂寝处稍似稳暖因念衰病偶吟所怀》原文


唐代     白居易

小宅非全陋,中堂不甚卑。
聊堪会亲族,足以贮妻儿。
暖帐迎冬设,温炉向夜施。
裘新青兔褐,褥软白猿皮。
似鹿眠深草,如鸡宿稳枝。
逐身安枕席,随事有屏帷。
病致衰残早,贫营活计迟。
由来蚕老后,方是茧成时。
白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨
小房子不是全落后,中堂不很低。
聊起亲族聚会,足以装满妻子孩子。
暖帐迎接冬天设置,温炉向夜施。
裘新青兔褐,褥软白猿皮。
似鹿眠深草,如果鸡在稳枝。
追逐自己安于枕席,随时有屏风帷帐。
病致衰残早,贫营活计慢。
由来蚕老熟后,正是小牛完成时。
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考
xiǎo zhái fēi quán lòu, zhōng táng bù shèn bēi.
小宅非全陋,中堂不甚卑。
liáo kān huì qīn zú, zú yǐ zhù qī ér.
聊堪会亲族,足以贮妻儿。
nuǎn zhàng yíng dōng shè, wēn lú xiàng yè shī.
暖帐迎冬设,温炉向夜施。
qiú xīn qīng tù hè, rù ruǎn bái yuán pí.
裘新青兔褐,褥软白猿皮。
shì lù mián shēn cǎo, rú jī sù wěn zhī.
似鹿眠深草,如鸡宿稳枝。
zhú shēn ān zhěn xí, suí shì yǒu píng wéi.
逐身安枕席,随事有屏帷。
bìng zhì shuāi cán zǎo, pín yíng huó jì chí.
病致衰残早,贫营活计迟。
yóu lái cán lǎo hòu, fāng shì jiǎn chéng shí.
由来蚕老后,方是茧成时。

上一个词语:听歌
下一个词语:初冬即事呈梦得


温馨提示:


本文收集了三年冬随事铺设小堂寝处稍似稳暖因念衰病偶吟所怀的唐代,您还可以浏览 组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
组词网     蜀ICP备2022026051号-3    www.yxjyjt.com.cn      Sitemap    Baidunews
组词网 Copyright 版权所有:宜宾市翠屏区艺文互联网信息服务中心