Sitemap    Baidunews
分类:组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
您现在的位置:首页 >> 唐代

《 送客游江南 》


韩翃的古诗:《送客游江南》原文


唐代     韩翃

桂水随去远,赏心知有馀。
衣香楚山橘,手鲙湘波鱼。
芳芷不共把,浮云怅离居。
遥想汨罗上,吊屈秋风初。
韩翃,唐代诗人。字君平,南阳(今河南南阳)人。是“大历十才子”之一。天宝13年(754)考中进士,宝应年间在淄青节度使侯希逸幕府中任从事,后随侯希逸回朝,闲居长安十年。建中年间,因作《寒食》诗被唐德宗所赏识,因而被提拔为中书舍人。韩翃诗笔法轻巧,写景别致,在当时传诵很广。
桂水随走远,赏心知有多。
穿橘香楚山,手鱼末子湘江鱼。
芳芷不共同把,浮云怅然离居。
遥想汨罗江上,吊屈秋风初。
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考
guì shuǐ suí qù yuǎn, shǎng xīn zhī yǒu yú.
桂水随去远,赏心知有馀。
yī xiāng chǔ shān jú, shǒu kuài xiāng bō yú.
衣香楚山橘,手鲙湘波鱼。
fāng zhǐ bù gòng bǎ, fú yún chàng lí jū.
芳芷不共把,浮云怅离居。
yáo xiǎng mì luó shàng, diào qū qiū fēng chū.
遥想汨罗上,吊屈秋风初。

上一个词语:送元诜还江东(一作送太常元博士归润州)
下一个词语:送夏侯审


温馨提示:


本文收集了送客游江南的唐代,您还可以浏览 组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
组词网     蜀ICP备2022026051号-3    www.yxjyjt.com.cn      Sitemap    Baidunews
组词网 Copyright 版权所有:宜宾市翠屏区艺文互联网信息服务中心