Sitemap    Baidunews
分类:组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
您现在的位置:首页 >> 宋代

《 同邻几原甫谒挺之 》


韩维的古诗:《同邻几原甫谒挺之》原文


宋代     韩维

河面参差结冻澌,清风不展画船旗。
偶驱羸马知何适,独过长桥问所思。
可喜身闲亲浊酒,未忘心竞是枯棋。
凭君莫唱阳关曲,自觉年来不能悲。
河面结冻冰块参差不齐,清风不展画船旗。
偶尔驱赶瘦马知道到什么地方去,只有经过长桥问所想。
可喜身闲亲浑浊的酒,没有忘却竞争是枯棋。
凭你不要唱阳关曲,自己觉得明年不会悲伤。
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考
hé miàn cēn cī jié dòng sī, qīng fēng bù zhǎn huà chuán qí.
河面参差结冻澌,清风不展画船旗。
ǒu qū léi mǎ zhī hé shì, dú guò cháng qiáo wèn suǒ sī.
偶驱羸马知何适,独过长桥问所思。
kě xǐ shēn xián qīn zhuó jiǔ, wèi wàng xīn jìng shì kū qí.
可喜身闲亲浊酒,未忘心竞是枯棋。
píng jūn mò chàng yáng guān qū, zì jué nián lái bù néng bēi.
凭君莫唱阳关曲,自觉年来不能悲。

上一个词语:同化光饮象之家
下一个词语:同曼叔游高阳山


温馨提示:


本文收集了同邻几原甫谒挺之的宋代,您还可以浏览 组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
组词网     蜀ICP备2022026051号-3    www.yxjyjt.com.cn      Sitemap    Baidunews
组词网 Copyright 版权所有:宜宾市翠屏区艺文互联网信息服务中心