Sitemap    Baidunews
分类:组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
您现在的位置:首页 >> 宋代

《 菩萨蛮(题云岩) 》


辛弃疾的古诗:《菩萨蛮(题云岩)》原文


宋代     辛弃疾

游人占却岩中屋。
白云只向檐头宿。
谁解探玲珑。
青山十里空。
松篁通一径。
噤嘇山花冷。
今古几千年
西乡小有天。
辛弃疾(1140-1207),南宋词人。原字坦夫,改字幼安,别号稼轩,汉族,历城(今山东济南)人。出生时,中原已为金兵所占。21岁参加抗金义军,不久归南宋。历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。一生力主抗金。曾上《美芹十论》与《九议》,条陈战守之策。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词
游手好闲的人占了岩中房屋。
白云只面向屋檐头住宿。
谁解探玲珑。
青山十里空。
松树竹林通一经。
闭口嘇山花冷。
古今多少千年
西乡小有天。
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考
yóu rén zhàn què yán zhōng wū.
游人占却岩中屋。
bái yún zhǐ xiàng yán tóu sù.
白云只向檐头宿。
shuí jiě tàn líng lóng.
谁解探玲珑。
qīng shān shí lǐ kōng.
青山十里空。
sōng huáng tōng yī jìng.
松篁通一径。
jìn shān shān huā lěng.
噤嘇山花冷。
jīn gǔ jǐ qiān nián.
今古几千年
xī xiāng xiǎo yǒu tiān.
西乡小有天。

上一个词语:朝中措(九日小集,世长将赴省)
下一个词语:柳梢青


温馨提示:


本文收集了菩萨蛮(题云岩)的宋代,您还可以浏览 组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
组词网     蜀ICP备2022026051号-3    www.yxjyjt.com.cn      Sitemap    Baidunews
组词网 Copyright 版权所有:宜宾市翠屏区艺文互联网信息服务中心