Sitemap    Baidunews
分类:组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
您现在的位置:首页 >> 明代

《 放歌行 》


刘基的古诗:《放歌行》原文


明代     刘基

鸿鹄搏紫霄,鸠守苞桑。
岂惟异所志,羽翼有短长。
玄阴变白昼,闇虚侵太阳
一鹿走中原,熊虎竞腾骧。
植竿成垒壁,举袂为搀枪。
叱咤倒江河,蹴蹋摧山冈。
犬牙据险要,瓜瓣割土疆。
六奇夸曲逆,三略称子房。
磨牙各有伺,裂眦遥相望。
未分明,智力正争强。
孔明鱼得水,毛遂锥脱囊。
雾晦豹始变,海激鹏乃翔。
嗟尔独何为,抱己自摧藏。
刘基(1311年7月1日-1375年5月16日)字伯温,谥曰文成,元末明初杰出的军事谋略家、政治家、文学家和思想家,明朝开国元勋,汉族,浙江文成南田(原属青田)人,故时人称他刘青田,明洪武三年(1370)封诚意伯,人们又称他刘诚意。武宗正德九年追赠太师,谥号文成,后人又称他刘文成、文成公。刘基通经史、晓天文、精兵法。他辅佐朱元璋完成帝业、开创明朝并尽力保持国家的安定,因而驰名天下,被后人比作诸葛武
天鹅拍紫霄宫,鸠守桑树。
不仅不同的志向,翅膀有长短。
玄阴变成白天,虚暗中侵入太阳。
一鹿逃到中原,熊虎争奔腾。
插竿成壁垒,举袂为抢枪。
叱咤倒江河,踢踏摧毁山冈。
犬牙占据险要之地,瓜瓣分割疆土。
六奇夸曲逆,三略称为子房。
磨牙各有等,瞪大眼睛遥相望。
龙蛇不分明,智力正争强。
孔明鱼得到水,毛遂锥脱囊。
雾天色豹开始改变,海激鹏便翱翔。
你独自做什么,抱着自己伤心
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考
hóng hú bó zǐ xiāo, jiū shǒu bāo sāng.
鸿鹄搏紫霄,鸠守苞桑。
qǐ wéi yì suǒ zhì, yǔ yì yǒu duǎn cháng.
岂惟异所志,羽翼有短长。
xuán yīn biàn bái zhòu, àn xū qīn tài yáng.
玄阴变白昼,闇虚侵太阳
yī lù zǒu zhōng yuán, xióng hǔ jìng téng xiāng.
一鹿走中原,熊虎竞腾骧。
zhí gān chéng lěi bì, jǔ mèi wèi chān qiāng.
植竿成垒壁,举袂为搀枪。
chì zhà dào jiāng hé, cù tà cuī shān gāng.
叱咤倒江河,蹴蹋摧山冈。
quǎn yá jù xiǎn yào, guā bàn gē tǔ jiāng.
犬牙据险要,瓜瓣割土疆。
liù qí kuā qū nì, sān lüè chēng zǐ fáng.
六奇夸曲逆,三略称子房。
mó yá gè yǒu cì, liè zì yáo xiāng wàng.
磨牙各有伺,裂眦遥相望。
lóng shé wèi fēn míng, zhì lì zhèng zhēng qiáng.
未分明,智力正争强。
kǒng míng yú dé shuǐ, máo suì zhuī tuō náng.
孔明鱼得水,毛遂锥脱囊。
wù huì bào shǐ biàn, hǎi jī péng nǎi xiáng.
雾晦豹始变,海激鹏乃翔。
jiē ěr dú hé wéi, bào jǐ zì cuī cáng.
嗟尔独何为,抱己自摧藏。

上一个词语:孤儿行
下一个词语:遣怀


温馨提示:


本文收集了放歌行的明代,您还可以浏览 组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
组词网     蜀ICP备2022026051号-3    www.yxjyjt.com.cn      Sitemap    Baidunews
组词网 Copyright 版权所有:宜宾市翠屏区艺文互联网信息服务中心